Logo van stichting Ezra

Voor ondersteuning van het kinder-, tiener- en jeugdwerk in kerk en gemeente.
Uitleg tieners/jeugd

 

Home
Materialen
Activiteiten
Bestellen
Links
Sitemap
Contact

Algemene informatie bij het Studiemateriaal voor de Tieners en voor de Jeugd

Algemene informatie

Inhoudelijk:
* Gebaseerd op de Bijbel als het onfeilbare Woord van God
* Gezond en gebalanceerd van leer
* Vanuit een Pinkster/Volle Evangelie/Evangelisch perspectief
Het studiemateriaal doet de Bijbel niet te kort. Wij gaan spiraalsgewijs door de Bijbel heen (O.T. en N.T.) met onderwerpen in de volgende categorieën: Praktisch Christendom, Discipelschap, Evangelisatie, Zending, Practische Theologie, Hedendaagse zaken en problematieken, enz. De onderwerpen sluiten aan bij de belevingswereld van de jongelui. Elke studie legt tevens de nadruk op evangelisatie, waarin de jongelui uitgedaagd worden om Jezus persoonlijk te leren kennen. Wat de Heilige Geest wil doen in hun leven is ook verweven in elke les. Het studiemateriaal is samengesteld door bekwame mensen die theologisch, didaktisch en pedagogisch geschoold zijn.

Structuur
Het Tienermateriaal is bedoeld voor de leeftijdsgroep 12-16 jaar. Het Jeugdmateriaal is bedoeld voor de leeftijdsgroep 16-20 jaar.

Uitleg bij het studiemateriaal

Voorwoord
Het Voorwoord bij elk blok vertelt niet alleen wat verwacht kan worden in het betreffende studieblok, maar legt ook uit hoe het materiaal aansluiting vindt bij de tieners en de jeugd en waarom het belangrijk is om het te onderwijzen.

Gezinsforum (niet bij alle blokken toegevoegd)
Het blad Gezinsforum is bedoeld om mee te geven als informatieblad voor de ouders. Op deze wijze willen we stimuleren dat de gezinnen betrokken zijn bij de onderwerpen die ter sprake komen op de Tiener- en Jeugdgroep.

Studie voorbereiden
Het blad Studie voorbereiden is bedoeld als handreiking naar de leiders. Het helpt je de studie te plannen en te organiseren. Kant één geeft uitgebreide instructies hoe je het meeste uit de studie kunt halen. Kant twee helpt je om een goede tijdsplanning te maken.

Uitleg bij de inhoud van de studie

Doel
Hieronder vind je een breed, tweeledig doel van de studie, welke cognitief (gebaseerd op kennis) en toepasselijk (gericht op daden) is.

Sleuteltekst
De sleuteltekst (tevens op tekst/werkblad 1) helpt de jongelui om Gods Woord in hun harten op te slaan. In hoeverre deze tekst gememoriseerd kan worden laten we aan de groepsleiders over.

Terugblik naar de vorige studie
Hierin wordt even teruggekeken naar de kerninhoud van de vorige studie en worden zo linken gelegd naar de nieuwe studie.

Voorbereiding en inleiding van de studie
Hierin wordt het onderwerp van de studie geïntroduceerd.

Ontdekken van de bijbelse waarheid
De kern van de studie wordt hierin opgedeeld in handzame, gemakkelijk te onderwijzen gedeelten.

En nu in de praktijk
De studie wordt op het dagelijkse leven toegepast door praktische suggesties en uitdagingen.

Groepsdiscussie (niet bij alle blokken toegevoegd)
Voor elke studie is er een op het dagelijkse leven geschoeide situatie bedacht welke prikkelt tot nadenken. De toepasselijke vragen dagen uit om de Bijbel in het dagelijkse leven toe te passen.

Thuisdiscussie
Hieronder vind je elke keer een vraag, waarmee de jongelui thuis een discussie aan kunnen gaan over wat zij behandeld hebben in de groep.

Activiteiten
De activiteiten vallen in drie categorieën uitéén en richten zich op de jongelui met verschillende niveaus van interesse en geestelijke volwassenheid.
* Vang de aandacht:
Dit is bedoeld om de aandacht te vangen van de wat nonchalante of onverschillige jongelui om hun interesse te wekken voor geestelijke dingen.
* Motiveer.
Dit is gericht op de jongelui die een diepere relatie met God zoeken en hun best doen een discipel van Jezus te zijn en meer van de Bijbel willen weten.
* Activeer.
Hierin worden jongelui aangesproken die een duidelijke keuze gemaakt hebben en klaar zijn om zich actief op te stellen in de gemeente, school en maatschappij.

Tekst/werkblad 2
Dit zijn werkbladen voor de jongelui om zelf na te denken over het besproken onderwerp waarin zij worden uitgedaagd om het in eigen woorden te verwerken.
(De leercirkel: horen, zien, denken, doen.)

Terug naar tieners of jeugd