Logo van stichting Ezra

Voor ondersteuning van het kinder-, tiener- en jeugdwerk in kerk en gemeente.
Proefles jeugd

 

Home
Materialen
Activiteiten
Bestellen
Links
Sitemap
Contact

Hoe moet ik reageren op beledigingen?

(Als je je ooit buitengesloten of terneergeslagen hebt gevoeld onder het gespot van anderen, dan heb je iets gemeen met Jezus.)

Doel:
Te realiseren dat het geen schande is om beledigd of bespot te worden wanneer we voor God opkomen en klaarstaan met een christelijke reactie op de boze praat van anderen.

Sleuteltekst:
Op welke manier leerde Jezus, moesten christenen reageren op beledigingen? "Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen;"
(Matt. 5:11,12)

Terugblik naar de vorige studie:
Hoe kunnen we antwoorden vinden op de moeilijke vragen die we hebben over uitgaan? (Spr. 3:5,6)

Voorbereiding en inleiding van de studie

Vang de aandacht:
Bind vooraf aan de studie een heel stel elastieken aan elkaar. Kies twee vrijwilligers en laat ze dicht bij elkaar staan met ieder een eind van het elastieken koord in hun hand. Vraag nu aan ťťn van hen om zich langzaam te verwijderen terwijl de andere stil blijft staan. Let op de toenemende spanning in het elastieken koord en vertel de groep dat dit een demonstratie is van hoe een ruzie begint. Meestal begint een persoon met het oproepen van "spanning" bij een ander. Tenzij dit gestopt wordt zal op den duur iets of iemand "knappen" en echte beschadiging teweeg brengen.

Vraag: "Hoeveel van jullie hebben dit jaar al een ruzie waargenomen op school? Wat was de oorzaak? (Laat enkelen die iets gezien hebben vertellen hoe het begon.)

Veel mensen denken dat een ruzie "begint" wanneer iemand verbaal of fysiek tegen iemand anders begint aan te "duwen". Maar is dat werkelijk zo? Wat indien de andere persoon helemaal niet reageerde op iemands agressie? Wordt het nog steeds opgevat als een ruzie wanneer maar ťťn iemand al het "geruzie" doet?

Is het niet zo dat een "ruzie" niet echt begonnen is voordat iemand "terugslaat"? Het is moeilijk niet terug te willen slaan, verbaal of fysiek, wanneer iemand ons probeert te kwetsen. We voelen een instinctieve behoefte om onszelf te beschermen, om onze reputatie te beschermen en te voorkomen dat we voor lafaard uitgemaakt worden door onze vrienden.

De studie van vandaag zal ons helpen inzien hoe we bedachtzaam kunnen handelen in plaats van alleen maar te reageren op een belediging. Wanneer we opkomen voor God en niet alleen maar voor onze reputatie, kunnen verbale klappen ons niet onderuit halen.

 Ontdekken van de bijbelse waarheid

1) Reageer niet. (2 Kon. 18:17-37)

Vraag: "Wat is de ergste belediging die iemand tegen jou zou kunnen uitspreken?" (Laat verschillende jeugdleden reageren en laat vervolgens iemand 2 Kon. 18:17-25 lezen.) Vraag: "Wat is de ergste belediging die iemand tegen jou zou kunnen uitspreken?" (Laat verschillende jeugdleden reageren en laat vervolgens iemand 2 Kon. 18:17-25 lezen.)

Sommige mensen raken niet van streek wanneer iemand ze uitscheldt of hun uiterlijk beledigt. Maar de meeste mensen hebben er echt moeite mee wanneer iemand ze beledigt door dingen over ze te zeggen die niet waar zijn of door iets te bespotten dat erg belangrijk voor ze is. In het tekstgedeelte dat net gelezen is uit 2 Koningen lijkt de Assyrische Maarschalk te genieten van het beledigen van de IsraŽlieten. Hij was arrogant en vol verachting. Hij was een bullebak die zijn beledigingen zo luid uitschreeuwde dat iedereen ze kon horen. Zelfs de IsraŽlieten die op de muur waren gestationeerd om hun stad te verdedigen konden hem horen.

Allereerst probeerde deze maarschalk de IsraŽlieten in verlegenheid te brengen door te wijzen op zwakheden in hun geloof. Hij berispte hen over hun geloof dat ze vestigden op een menselijk bondgenoot, Egypte, in plaats van vertrouwen te hebben in God (vers 19-21). Vervolgens bekritiseerde hij de wijze waarop ze God aanbeden (vers 22). Is er iets meer beschamend dan wanneer een ongelovige wijst op zwakheden in je geloof? Wat een getuigenis!

Hij bespotte ook de God die de IsraŽlieten aanbaden, door te suggereren dat God hem gezonden had om hun land te verwoesten (vers 25). Hij bracht hen ellende (vers 26,27) en ondergroef hun vertrouwen in hun koning (vers 28-30). Hij was zelfs arrogant genoeg om te beloven dat het leven als balling in Assur beter zou zijn dan het leven en dienen van God in Jeruzalem (vers 31,32).

Was er iets van betekenis dat hij niet beledigde? Hij beledigde hun land, hun geloof, hun God en hun kunnen om zich te verdedigen tegen de machtige AssyriŽrs. Het lijkt erop dat twee directe reacties van de IsraŽlieten mogelijk waren -te vechten of zich over te geven. Maar de IsraŽlieten deden geen van beide.
(Laat iemand 2 Kon. 18:33-37 lezen.)

Vang de aandacht:
Kies twee vrijwilligers en laat ze tegenover elkaar zitten in het midden van de groep. Vertel ťťn vrijwilliger dat hij 1-2 minuten heeft om dingen te zeggen die de andere persoon aan het praten krijgen. Laat vervolgens de "stille" vrijwilliger aan de groep vertellen hoe makkelijk/moeilijk het was om stil te blijven en waarom het zo makkelijk/moeilijk was. Wanneer er voldoende tijd is draai je de rollen om en laat je ze het opnieuw proberen.

De IsraŽlieten wisten dat zijn woorden geen commentaar verdienden. Hij was grof; hij weigerde om zijn commentaar te beperken tot de afgezanten die tot hem gezonden waren; hij probeerde bewust om alle mensen te ontmoedigen -om ze op te zetten tegen hun koning en hun God; en hij maakte onoprechte en oneerlijke beloftes aan hen. De arrogantie en goddeloosheid van zulke mensen zou moeten worden beantwoord met stilte omdat zulke woorden minderwaardig zijn.

De IsraŽlieten wisten bovendien dat het te vroeg was om te antwoorden. Zij vertrouwden nog steeds op God en wisten dat Hij, op Zijn tijd, zou doen wat het beste was in deze situatie. De IsraŽlieten wisten dat God zou laten zien dat Hij groot genoeg was om deze taak aan te kunnen, ondanks de spot.

2) Zoek de Heer. (2 Kon. 19:1-4)

Motiveer:
Vraag de jeugd om te kijken naar alle beledigingen aan de IsraŽlieten en vervolgens te brainstormen over enkele reacties op de AssyriŽrs die Hizkia mogelijk zou kunnen hebben overwogen. Help hierbij door het werkblad 2 (Wat zou jij doen?) uit te delen. Deel de groep zodanig op in kleine groepen dat iedere groep aan ťťn of twee van de vermelde "beledigingen" kan werken. Geef iedere groep tijd om te delen "wat zij zouden doen".

De IsraŽlieten deden wat juist was nadat de maarschalk klaar was met beledigen -zij hielden zich stil. Maar dat was niet alles wat ze deden.
(Laat iemand 2 Kon. 19:1-4 lezen.)

Toen koning Hizkia hoorde wat de AssyriŽrs zeiden dacht hij eerst aan God. Hij vernederde zichzelf, kleedde zich als iemand in rouw, en ging vervolgens naar de tempel om God te zoeken.

Soms, wanneer we beledigd of bespot worden, kunnen we geneigd zijn om dat wat tegen ons gezegd is af te zwakken of naast ons neer te leggen. Maar Hizkia deed dit niet. In plaats daarvan verklaarde hij openlijk hun zwakheid en dat ze "geen kracht" van zichzelf over hadden om zich door deze crisis heen te dragen (vers 3). Hizkia wist dat alleen de kracht van gebed hen kon helpen en hij schakelde zelfs de bemiddelende hulp in van de profeet Jesaja (vers 4).

Het is belangrijk te zien dat Hizkia op geen enkele wijze probeerde dit probleem zelf op te lossen. Hij verzamelde niet zijn bevelhebbers en strategen om een tegenaanval te bedenken. Hij reageerde niet met boosheid of met enig argument of discussie op de beledigingen.

Voor Hizkia en de IsraŽlieten was de communicatie tussen hen en God de enige communicatie die plaatsvond na de beledigingen. Zij zagen dit als Gods probleem. Het was niet aan hen om het op te lossen en ze zochten God om te zien hoe Hij het zou oplossen.

Vraag: "Waarom is het soms moeilijk voor ons om onze problemen en dreigende situaties over te geven aan God?" Vraag: "Waarom is het soms moeilijk voor ons om onze problemen en dreigende situaties over te geven aan God?"
(Geef verschillende jeugdleden de gelegenheid te reageren.)

3) Geef het over aan God. (2 Kon. 19:5-7, 9-19, 35-37)

Hizkia en het volk van IsraŽl deden hard hun best om het juiste te doen in een zeer moeilijke situatie. Tot zo ver hadden ze hun mond gehouden tegen hun bespotters en hadden zich in plaats daarvan tot God gekeerd met gebed. En nu ging God hen laten zien hoe "het goede doen machtig maakt".

Allereerst bemoedigde God hen door via zijn profeet Jesaja te spreken en de IsraŽlieten te vertellen dat Hij de AssyriŽrs zouden verwijderen van IsraŽl. Vervolgens zou hij ervoor zorgen dat de koning van Assur niet langer zou leven om te kunnen bedreigen, beledigen en bespotten.
(Laat iemand 2 Kon. 19:5-7 lezen.)

Dit was verbazingwekkend! God vertelde de IsraŽlieten dat zij Hem deze strijd zouden zien winnen omdat ze deze volledig aan Hem hadden overgegeven. Maar de AssyriŽrs maakten het ze nog steeds moeilijk. Opnieuw goten ze in een brief hun haat en bedreigingen uit over de IsraŽlieten (vers 9-13).

Vraag: "Heeft iemand van jullie iets dergelijks ervaren -waar een bullebak, of iemand die je gewoon niet mag, doorgaat met je te beledigen en bedreigen totdat iemand anders hem of haar tot stoppen dwingt?" Vraag: "Heeft iemand van jullie iets dergelijks ervaren -waar een bullebak, of iemand die je gewoon niet mag, doorgaat met je te beledigen en bedreigen totdat iemand anders hem of haar tot stoppen dwingt?"
(Geef ruimte voor 1 of 2 jeugdleden om hun ervaringen te delen.)

Hizkia reageerde opnieuw met gebed op de laatste bedreigingen.
(Vraag iemand om 2 Kon. 19:14-19 te lezen.)

Hij vroeg God om in te grijpen ter wille van Zijn eigen naam en eer, "dan zullen alle koninkrijken der aarde weten, dat Gij, Here, alleen God zijt"(vers 19).

Motiveer:
Deel pen en papier uit. Vraag de jeugd of ze de laatste tijd zijn beledigd tot op het punt waar het pijn deed. Laat ieder een kort gebed opschrijven waarin ze God vragen om hulp. Vertel ze dat ze bijbelteksten kunnen gebruiken in hun gebeden, waarin God heeft beloofd te zullen zorgen voor Zijn eigen volk. Spoor ze aan om te beschrijven wat voor gevoelens ze kregen bij de belediging en niet om te doen alsof het niet belangrijk was. Vraag de jeugd om hun gebeden aan het einde van de studie in te leveren zonder hun naam erop.

In een dramatisch afloop zond God een engel naar het kamp van de Assyrische soldaten en in ťťn nacht werden 185.000 soldaten ter dood gebracht. De koning van Assur, Sanherib, werd beroofd van zijn militaire macht en hij keerde beschaamd terug naar zijn vaderland. Doordat hij een leger zonder enig gevecht had verloren had hij het respect verloren van zijn eigen mensen en werd uit zijn ambt verwijderd toen hij werd vermoord door zijn eigen zonen.
(Laat iemand 2 Kon. 19:35-37 lezen.)

En nu in de praktijk

Wanneer we als gelovigen worden beledigd en onze God wordt bespot kunnen wij boosheid en frustratie voelen. Wij kunnen ineenkrimpen wanneer de naam van onze Heer oneerbiedig wordt uitgesproken. Het verhaal van Gods handelwijze met de AssyriŽrs is een zeer krachtige waarschuwing dat zij die God en Zijn volk bespotten uiteindelijk zich tegenover Hem zullen moeten verantwoorden. Maar hoe nu met de pijn en vervolging die we voelen tegenover zulke mensen? God heeft ook voor ons een belofte.

Lees nu de sleuteltekst van tekst/werkblad 1:
"Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen;"
(Matt. 5:11,12)

Wanneer anderen ons beledigen of bespotten om ons geloof zullen we niets anders bereiken dan ruzie wanneer we op enige wijze terugslaan. In plaats daarvan wil God dat wij:
1. Een muur van stilte bouwen -begrijpen dat beledigingen en bespotting van niemand anders dan van God een antwoord verdienen.
2. Alleen spreken tot God -zowel individueel als samen met andere gelovigen. Maak dit een zaak van gebed, niet een plan voor verdediging of weerlegging.
3. Laat God de Rechter zijn -laat Hem zonder jouw hulp bepalen hoe, waar en wanneer Hij zulke mensen ter verantwoording roept. Pas wanneer je deze stappen hebt gevolgd kun je Gods vreugde ontvangen in de plaats van je boosheid en pijn. Je zult je ook sterker en minder kwetsbaar voelen voor beledigingen van anderen. En het belangrijkste is dat je je meer zult gedragen als Christus die het ergste van de mensen over zich heen kreeg en hen toch vergaf.

Aktiveer:
Verzamel de eerder geschreven gebeden en zeg de groep dat hun gebeden zullen worden "bewaard" totdat God ze op ťťn of andere manier beantwoordt! Zeg ze dat jij de gebeden zolang als nodig zult bewaren en wanneer God een gebed beantwoordt het in de groep zal worden meegedeeld als lofprijs tot God.

Wanneer je je ooit buitengesloten hebt gevoeld of terneergeslagen onder het gespot van anderen dan heb je iets gemeen met Jezus. Jezus werd bespot, beledigd, bespuwd en gemarteld zonder reden. Niets zou Jezus toen hebben kunnen stoppen en nu wil Hij dat niets jou tegenhoudt om Hem te aanvaarden als Redder en Heer.

Neem nu tijd voor de groepsdiscussie:

Groepsdiscussie

Heleen stapte net de klas binnen toen ze hoorde: "Hť Heleen, is dat een nieuwe jurk? Het Leger des Heils houdt zeker weer een uitverkoop?" Heleen wenste dat ze haar met rust lieten. Ten slotte kon zij er niets aan doen dat haar vader vorig jaar aan kanker overleden was. En ook kon ze er niets aan doen dat haar broer voortdurend medische verzorging van haar moeder vereiste. Heleen probeerde de belediging te negeren, maar dat leek iedere keer weer iets moeilijker te worden.

Hoe kan Gods wijze van omgaan met de beledigingen van Assur aan IsraŽl een hulp zijn voor Heleen?

Wat zouden christen tieners kunnen doen om Heleen te helpen met deze situatie om te gaan?

 Thuisdiscussie

Wanneer zijn wij in het verleden gekwetst of beledigd door iemand? Wat voor hulp reikt God ons aan in deze momenten?

Werkblad 1:

Studies voor de jeugd
Blok 9: Moeilijke vragen
Studie 3, Tekst/Werkblad 1

"Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen;"

(Matt. 5:11,12)

Werkblad 2:

Studies voor de jeugd
Blok 9: Moeilijke vragen
Studie 3, Tekst/Werkblad 2

Wat zou jij doen?

Wanneer iemand ons beledigt of een conflict probeert uit te lokken dan denken we soms dat onze enige twee keuzen zijn: "vluchten" of "vechten". Bekijk de beledigingen hieronder. Kruis aan hoe je zou reageren wanneer iemand ze tegen jou zou uitspreken of schrijf op hoe je anders zou reageren.

Belediging Vecht Vlucht Ander idee
Iemand gooit met opzet je lunch op de grond.      
Iemand zegt iets gemeens en wreeds over je moeder.      
Iemand zegt iets gemeens en wreeds over je zus of broer.      
Iemand zegt dat jouw God niet bestaat of dat, als Hij bestaat, Hij wreed en onrechtvaardig is.      
Iemand beledigt je over je uiterlijk waar al je vrienden bij zijn.      
Iemand beledigt je over de manier waarop je iets doet,
iets waarvan je dacht dat je het goed deed.
     

Terug naar jeugd