Logo van stichting Ezra

Voor ondersteuning van het kinder-, tiener- en jeugdwerk in kerk en gemeente.
Inhoud handboek gemeenteleiders

 

Home
Materialen
Activiteiten
Bestellen
Links
Sitemap
Contact

I. Inleiding en toelichting

II. Onze redelijke eredienst
A. Wezen en vorm van de eredienst
B. Bijbelse principes voor de eredienst
C. Persoonlijke voorbereiding en participatie
D. Als de gemeente samenkomt
E. De gemeente onderhoudt de inzettingen van de Heer:
    * De doop in water
    * Het Heilig Avondmaal
F. De gemeente zegent, wijdt en zendt
    * De inzegeningsdienst
        Bevestiging van een voorganger
        Bevestiging van een oudste
        Bevestiging van een diaken
    * De ingebruikneming van gebouwen
    * De uitzendingsdienst
    * De zegening van studerenden
    * De inzegening van een huis
G. Een mens komt, leeft en gaat
    * De kinderopdraagdienst
   * De huwelijksbevestiging
    * Afscheid nemen van een geliefde
H. Van advent tot loofhuttenfeest
    * De adventssamenkomst
    * Het kerstfeest
    * Oudejaarsavond en nieuwjaarsdag
    * Goede Vrijdag
    * Het Feest der feesten (Pasen)
    * De vergeten dag (Hemelvaartsdag)
    * Het Pinksterfeest
    * Het Loofhuttenfeest
I. De lofprijzingsdienst
J. De Heilige Geest maakt ons creatief

III. De woorden van mijn mond.
A. Inleiding
B. De spreker(ster) als persoon
C. De spreker(ster) en zijn/haar publiek
    * Visie, doel, instelling, voorbereiding en inleving
    * Voorbereiding
    * De behandeling van de stof
    * Tijdschema en afronding
    * Leren van fouten
D. De gelegenheid benutten, enige modellen van toespraken
    * Het verhaal
    * Inleiding tot een groepsgesprek
    * Een lezing
    * De Bijbelstudie
E. De spreker(ster) als spreekbuis in de gemeente en voor de media
    * Een taak opgelegd
        We hebben voldoende tijd
        We worden er onverwacht voor geplaatst
        Wat staat er?
    * Algemene toespraken
        De aanspraak
        De punten
    * De media
        Omgaan met de media
        De factor tijd
        Microfoontechniek
F. Algemene raadgevingen
    * Onderwerpkeuze, humor. e.d.
    * Een vergadering leiden
        Aanwijzingen voor een vergadering
        Een vergadering leiden
        Een vergadering toespreken

IV. En gij hebt Mij gezocht.
Het afleggen van (zieken)bezoeken
A. Bezoeken
    * Hoe begin ik een gesprek?
    * Het verloop van een gesprek?
    * Hoe beŽindig ik een gesprek?
B. Zieken- en ziekenhuisbezoeken
    * Avondmaalsviering met zieken
    * De ziekenzalving
C. Bejaardenbezoek

V. Maar ik en mijn huis
De pastor en zijn huis
A. Een goede weekindeling
B. Wat kan wel en wat niet in de eigen woning (pastorie)?
C. Bijhouden van vakliteratuur

VI. De gemeente gestructureerd
Formaliteiten
A. Statuten
B. Huishoudelijk reglement
C. Het waken over de leer

VII. Nawoord en Literatuurlijst

Terug naar boeken